Prijava v Borzo znanja
uporabniško ime: 
geslo: 
Ste pozabili geslo?
Registrirajte se
Kakšen se vam zdi nov portal Borze znanja?
Domov \ Mreža borze znanja

Osrednja Borza znanja Ljubljana

 

 

Mestna knjižnica Ljubljana in Borza znanja Ljubljana 

(www.mklj.si)

 

Kersnikova 2, p.p. 378, 1102 Ljubljana

tel: 01 308 51 20

ljubljana@borzaznanja.si


DELOVNI ČAS

vsak delavnik od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure

 

 

 

 

 

Mestna knjižnica Ljubljana je knjižnica glavnega mesta, ki skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti za prebivalce Mestne občine Ljubljana in njene obiskovalce. Knjižnica tako predstavlja kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij.

 

Izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže.
Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti.
Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju.

 

Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih.
Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij.


Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva.
Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva.
Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor.

S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog.

 

 

Vizija MKL

 

''Razumeti spremembe in pripraviti poti do storitev prihodnosti'', je vizija Mestne knjižnice Ljubljana, ki bo z ambicijo svojih knjižnic postala najbolj inovativna slovenska splošna knjižnica. Usmerjena v razvoj bo še naprej izvirno povezovala svoje kulturne, informacijske in izobraževalne dejavnosti z interesi svojih uporabnikov.

 

  


 

 

Borza znanja Novo mesto

 

Razvojno izobraževalni center Novo mesto

(www.ric-nm.si)


Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
tel: 07 393 45 66
novomesto@borzaznanja.si

anita.jakse@ric-nm.si


DELOVNI ČAS
vsak delavnik od 9. do 15. ure

 

 

 

 

 

 

 

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, ali krajše RIC Novo mesto, je javni zavod za izobraževanje odraslih, ki ga je leta 1994 ustanovila Mestna občina Novo mesto. Koncept razvoja organizacije in dejavnosti zavoda se nenehno dinamično razvija in dograjuje. Iz zavoda, katerega dejavnost je pred desetimi leti v celoti zajemala predvsem programe za pridobitev izobrazbe, je RIC Novo mesto prerasel v andragoško središče z raznovrstno programsko ponudbo in močno razvojno dejavnostjo.
 
Poleg matične občine dejavnost izobraževanja odraslih primarno izvaja tudi v sedmih sosednih občinah. Vse večji obseg dejavnosti v zadnjem času predstavlja projektno delo in s tem članstvo v lokalnih pa vse do mednarodnih projektnih partnerstvih.
 
Za izvajanje programov formalnega in neformalnega izobraževanja, razvoj lastnih programov, umeščanje novih oblik in možnosti izobraževanja in vseživljenjskega učenja, projektno delo ter podporne dejavnosti v izobraževanju in učenju odraslih, kot so svetovanje, borza znanja in središče za samostojno učenje, skrbi petnajst stalno ali začasno zaposlenih strokovnih in administrativno – tehničnih delavcev ter večje število javnih delavcev.
 

Novomeška Borza znanja je tretja od devetih borz, ki delujejo v Sloveniji. Od ustanovitve, leta 1996, pa do danes, ima že 1700 članov. Aktualno ponudbo in povpraševanje uporabnikov redno oglašujemo na treh radijih, uspešno pa sodelujemo tudi s Televizijo Novo mesto. Z vključitvijo v projekt Center vseživljenjskega učenja Dolenjska pokrivamo celotno JV regijo. Dejavnost Borze znanja predstavljamo v obliki predavanj, delavnic, razstav in podobno.

 

 


  

  

Borza znanja Murska Sobota

 

Ljudska univerza Murska Sobota

(www.lums.si)


Slomškova 33, 9000 Murska Sobota
tel: 02 536 15 75
murskasobota@borzaznanja.si


DELOVNI ČAS
vsak delavnik od 8. do 18. ure

 

 

 

Pomurska regija je svojo Borzo znanja dobila v prostorih Ljudske univerze Murska Sobota 14. maja 1999.  

 

Skozi velika masivna vrata vodi pot iz središča Murske Sobote k nam. Ljudska univerza Murska Sobota je javni zavod za vseživljenjsko izobraževanje s 45-letno tradicijo na pomurskem področju. Skozi ta čas smo prilagajali naše delovanje potrebam ljudi in okolja po znanju, širili in razvijali našo ponudbo izobraževanja.

 

Ljudska univerza Murska Sobota stoji na treh medsebojno povezanih in prepletenih stebrih: prebivalci pokrajine ob Muri, ki se želijo izobraževati, zaposleni in zunanji sodelavci. Med nami je nenehen pretok informacij in znanja, ki ga zaposleni prinašamo iz različnih izobraževanj, sodelavci iz svoje stroke in udeleženci iz svojega življenja.

 
Ljudje, ki prihajajo k nam skozi velika masivna vrata, si želijo sprememb, drugačnega, boljšega življenja. Naša vrata vodijo v boljši jutri.
 
 

 

 

Borza znanja Celje 
 

 

Ljudska univerza Celje

(www.lu-celje.si)

 

Cankarjeva 1, 3000 Celje
tel: 03 428 67 54 
celje@borzaznanja.si

www.borzaznanja.si


DELOVNI ČAS
vsak delavnik med 8. in 15. uro

 

 

 

 

Borza znanja je svoje prostore dobila v Ljudski univerzi Celje 15. marca 2006.

 

Ljudska univerza Celje je javni zavod za izobraževanje odraslih. 11 zaposlenihvidi smisel in vizijo svojega delovanja  v sodobnem mednarodnem izobraževalnem središču, ki bo sposobno slediti vsem novostim na izobraževalnem področju in bo izobraževalo ljudi vseh generacij in različnih interesov v smislu vseživljenjskega učenja. V izobraževalni ponudbi so tako formalne kot neformalne oblike. Slednje so v zadnjem času zelo pomembno za kakovostno delovanje na vseh področjih življenja.
 
Formalne izobraževalne oblike: Osnovna šola za odrasle, Splošna Gimnazija, Predšolska vzgoja, Ekonomski tehnik, Prodajalec, Pek / Slaščičar – Konditor.
 
Nacionalne poklicne kvalifikacije
 
Tečaji: Tuji jeziki, Dvostavno knjigovodstvo na računalniku, računalniški tečaji – Word, Excel, Power Point, Internet in e-pošta, Access, Oblikovanje dinamičnih spletnih strani, Tečaj tipkanja.
 
Delavnice in tečaji za osebno in poslovno odličnost:  Retorika in komunikacija, Osebna in poslovna komunikacija, Bonton, Nevrolingvistično programiranje – NLP diploma, ...
 
 

 
 

Borza znanja Nova Gorica

 

Ljudska univerza Nova Gorica – LUNG

 

Cankarjeva ulica 8, 5000 Nova Gorica
tel: 05 335 31 00, 051 214 493

 

DELOVNI ČAS 
vsak delavnik med 9. in 16. uro 

 

 

 

Poslanstvo

Naše poslanstvo je omogočati širokemu krogu ljudi kakovostno vseživljenjsko učenje, hkrati pa skrbeti za celovito podporo pri pridobivanju znanja, osebnostni rasti in oblikovanju vrednot.
 
Vizija

Želimo, da LUNG zraste v sodobno in uveljavljeno izobraževalno središče, dostopno in prijazno vsem, v celotni regiji in čez mejo. Prepoznavni želimo biti po pretoku znanja, informacij in pozitivne energije ter po stalnem in pestrem dogajanju.
 
Naše poslanstvo in vizijo uresničujemo z, iz leta v leto bogatejšo, izobraževalno-svetovalno ponudbo, ki smo jo razdelili na štiri področja. Le-ta se med sabo ločijo po barvi in tako sestavljajo pestro paleto znanj, ki jih naši udeleženci lahko pridobijo. 
 
Področje Tečaji je prepoznavno po bordo rdeči barvi in zajema jezikovne, računalniške, računovodske tečaje ter tečaje za prosti čas in osebni razvoj.
 
Zelena je barva področja Pridobitev izobrazbe, ki ima veliko težo, saj s pomočjo tega posamezniki pridobijo izobrazbo, ki jo nujno potrebujejo za zaposlitev. Naša ponudba izobraževalnih programov sega od osnovne šole do podiplomskega študija.
 
Oranžna barva označuje področjeProsti čas. S seboj prinaša zanimiva predavanja, delavnice, razstave, literarne večere, koncerte,… ter druge prijetne načine preživljanja prostega časa na LUNG-u. Vse prostočasne dejavnosti so povezane v tematske sklope in za udeležence brezplačne.
 
Četrto področje – Središča sestavljata Središče za samostojno učenje (SSU) in Center vseživljenjskega učenja Severne Primorske (CVŽU SP), znotraj katerega delujejo Svetovalno središče ISIO, CIPS (Center za informiranje in poklicno svetovanje), TVŽU (Točke vseživljenjskega učenja) in od 16. aprila 2009, Borza znanja. Izvajanje dejavnosti Borze znanje je zelo dobrodošlo za celotno Severno-Primorsko regijo, saj je do sedaj še nismo imeli. Tako se je tudi naša regija, s pomočjo projekta CVŽU, pridružila ostalim osmim regijam po Sloveniji, ki Borzo znanja že imajo.

 

 


 
 

Borza znanja Maribor

   

DOBA, Evropsko poslovno izobraževalno

središče

(www.doba.si)

 

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

tel: 02 228 38 55
maribor@borzaznanja.si

 

DELOVNI ČAS
vsak delavnik od 9. do 15. ure

 

 

DOBA je največji zasebni ponudnik izobraževalnih in študijskih programov v Sloveniji.

 
Že od leta 1990 prispevamo k bogatenju izobraževalne ponudbe v Mariboru in v Sloveniji. Naša vrata je prestopilo preko 87000 udeležencev in študentov. Njihovo zadovoljstvo je pokazatelj kakovosti našega dela.
 
Danes je DOBA nosilka sprememb pri uvajanju kompetentnega modela študija in e- izobraževanja. Naši zaposleni skrbijo za kakovost, novosti in za naše študente/udeležence.
 
Zaposlujemo 33 delavcev, od tega 21 odlično usposobljenih strokovnih delavcev.
 
V okviru Poslovne skupine DOBA deluje DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, Višja strokovna šola, Srednja šola, Jezikovni center, Središče za samostojno učenje in Borza znanja.
 
Naša vizija
Doba, šola, ki vidi dlje.
 
Naše poslanstvo
Z novimi programi in pristopi spreminjamo izzive v priložnosti.
 
Borzo znanja smo na DOBI, kot prvo regijsko borzo v Sloveniji, vpeljali 24. januarja 1996. Ni samo vez med neformalnimi viri učenja v našem mestu, ampak na celotnem območju Podravja. Glede na število udeležencev se uvrščamo v sam vrh.

 

 


 

 

Borza znanja Žalec


UPI – Ljudska univerza Žalec

 (www.upi.si)

 

Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec
tel: 03 713 35 76

zalec@borzaznaja.si

 

Kontaktna oseba: Mihaela Anclin

 

 

 

 

Borza znanja Žalec  je svojo uradno pot pričela 31. januarja 2011. Izvajamo jo z namenom, da bi zbirali in posredovali ljudem informacije o znanju. Na ta način želimo povezati med seboj ljudi, ki določena znanja iščejo in tiste, ki ta znanja imajo in jih želijo deliti oziroma posredovati drugim. To neformalno obliko vseživljenjskega učenja želimo vpeljati v regionalno okolje Spodnje Savinjske doline.

 
UPI – ljudska univerza Žalec  že 35 let prebivalcem iz Spodnje Savinjske doline ter prebivalcem bližnje in daljne okolice nudi različne oblike formalnega in neformalnega izobraževanja. Ponujamo pestro izbiro različnih izobraževalnih programov, osnovno šolo  za odrasle, srednješolski programi, poklicni tečaji, nacionalne poklicne kvalifikacije. Tem formalnim oblikam izobraževanja odraslih se pridruži cela vrsta neformalnih oblik izobraževanja, ki jih ponujamo v obliki tečajev in seminarjev. Na UPI -ljudski univerzi Žalec izvajamo tudi  vrsto različnih projektov, ki so sofinancirani in sicer, Svetovanje za odrasle, Začetna integracija priseljencev, predstavitve poklicev in izobraževanja po osnovnih šolah, različne delavnice za aktivno državljanstvo,  podjetniške delavnice, idr.

 
Spodnje Savinjska dolina je specifična pokrajina poseljena z manjšimi mesti in vasmi, kjer živi prebivalstvo pretežno kmečko-delavskega stanu. Glede na to okoliščino se trudimo, da bi k Borzi znanja povabili čim več ljudi, ki (po)znajo še starodavna kmečka opravila, dejavnosti starejših obrti, predvsem z namenom, da bi tovrstna znanja s posredovanjem drugim poskušali ohraniti kot dragoceno zakladnico znanj, ki so bila navzoča v naši regiji. Borzo znanja poskušamo približati tudi ljudem s posebnimi potrebami, za katere bi lahko bila Borza znanja vir pridobivanja določenih znanj in spretnosti, do katerih težko, ali pa sploh ne morejo priti preko formalnih institucionalnih oblik izobraževanja, prav zaradi posebnih potreb, ki jih imajo. Tudi brezposelni so posebna ciljna skupina, ki jim poskušamo približati delovanje Borze znanja kot možnost pridobivanja znanja. Upamo, da jim s pomočjo Borze znanja pomagamo razumeti, da ostati brez službe še ne pomeni, da so ti zaprte vse možnosti za osebno rast, izobraževanje in pridobivanje novih znanj. Z Borzo znanja spodbujamo tudi medgeneracijsko povezanost in možnosti pozitivnega sodelovanja med generacijami. Znanje, ki ga imajo mladi in ga lahko posredujejo starejšim in znanje ter izkušnje starejših, ki lahko olajšajo življenje mlajšim generacijam, poskušamo povezati s pomočjo raznih delavnic, okroglih miz, tekmovanj, kjer se srečujejo različne generacije in skupaj odkrivajo bogastvo znanja posamezne generacije in vrednoto sodelovanja med generacijami. Na otroke in mladino smo pozorni predvsem v času počitnic in prazničnih dni, ko zanje organiziramo delavnice znanja z namenom, da jim predstavimo Borzo znanja in načine, kako se lahko mladi vključijo vanjo. Verjamemo, da se bo v teku delovanja Borze znanja Žalec odprlo še kako področje, kamor bomo lahko z dejavnostjo Borze znanja vstopili in jo približali ljudem. Na ta področja bomo pozorni in jih bomo poskušali sproti odkrivati. Z namenom dobrega delovanja Borze znanja Žalec se aktivno vključujemo v delovanje mreže že delujočih Borz znanja, kjer si lahko izmenjamo izkušnje dobre prakse in izkušnje, ki jih imajo sodelavci z delovanjem Borze znanja po vsej Sloveniji.

 

 


 

 

Borza znanja Škofja Loka

 

Izobraževalni center Freising

(www.freising.si)

 

Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
Tel.: 04 51 55 885
skofjaloka@borzaznanja.si

 

DELOVNI ČAS
vsak delavnik od 8. do 15. ure

 

 

 

Borzo znanja v Škofji Loki, smo odprli 19. aprila 2000 v Izobraževalnem centru Freising.

 

 


 

 

 

Borza znanja Ptuj
 

  

Ljudska univerza Ptuj

(www.lu-ptuj.si)

 

Mestni trg 2, 2250 Ptuj
Tel.: 02 749 21 51
ptuj@borzaznanja.si


DELOVNI ČAS
od ponedeljka do četrtka med 8. in 15. uro,

v petek od 8. do 13. ure

 

Vodja Borze znanja Ptuj: mag. Petja Janžekovič

 

 

Borza znanja na Ptuju je svoje prostore dobila na Ljudski univerzi Ptuj, 2. decembra 2005.  

 

Borza znanja Ptuj je od otvoritve, ki se je zgodila 1. decembra 2005, sestavni del ponudbe brezplačnega izobraževanja na LU Ptuj. S sloganom »Menjaj znanje, ne sanje«, poskuša med ljudmi iz širše regije pridobiti širok spekter najrazličnejših znanj, veščin ter tradicionalnih obrti, značilnih za naše okolje. Osnovni namen borze znanja je ideja o izmenjavi znanj med uporabniki, ki se delijo na iskalce ter ponudnike znanj, tako formalnih kot tudi neformalnih. Sodelovanje v borzi znanja je brezplačno in zelo enostavno: če menite, da posedujete določeno znanje, ki bi ga želeli širiti ali ohraniti, ali pa nemara že dolgo iščete določeno veščino, pa nikakor ne najdete prave informacije, potem je borza znanja kot nalašč za vas.
Borza znanja Ptuj tako omogča:
·          aktivno zbiranje, urejanje in posredovanje informacij o povpraševanjih in ponudbah znanj.
·          širjenje promocijske aktivnosti
·          V lokalnem okolju sodelujemo z lokalno CATV (TV Ptuj), Radiem Ptuj, časopisi Štajerski tednik, Večer ter Ptujčan, prav tako pa imamo podporo tudi pri drugih lokalnih občinskih glasilih, ki nam redno zagotavljajo brezplačne oglasne strani.
·          povezovanje Središča za samostojno učenje, Svetovalnega središča ter Borze znanja v integriran paket CENTRA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA.
Borza znanja Ptuj je projekt, ki naši organizaciji pomeni predvsem širitev in poenostavitev ponudbe znanj ter dodatek k našim uveljavljenim programom.
 
 

 

  

Borza znanja Izola

 

Mestna knjižnica Izola - Biblioteca civica di Isola

 (www.izo.sik.si)

 


Ulica Osvobodilne fronte 15, p.p. 118, 6310 Izola
Tel.: 05 663 12 82
izola@borzaznanja.si


DELOVNI ČAS
v ponedeljek in četrtek od 12. do 18.30 ure, v torek,

sredo in petek od 9. do 15. ure

 

 

Primorsko Borzo znanja smo krstili 22. oktobra 1998 v Matični knjižnici Izola.  

 

Mestna knjižnica Izola – Biblioteca civica di Isolavseskozi zagotavlja svoboden in enakovreden dostop do znanja in informacij hkrati pa prispeva k ohranjanju in razširjanju kulturne dediščine ter poskuša zagotoviti udeležbo tudi skupinam, ki so iz različnih razlogov izključene iz družbe ter z veseljem sodeluje z drugimi ustanovami in organizacijami v lokalni skupnosti in širše. Že v svojem temeljnem poslanstvu knjižnica dopolnjuje tradicionalno, formalno izobraževanje, tako da promovira procese vseživljenjskega učenja, med katere nedvomno sodi tudi Borza znanja, ki v Mestni knjižnici Izola domuje že od leta 1998, in je danes sodobno informacijsko središče, v katerem zbiramo, urejamo in posredujemo podatke o ljudeh, ki znanje iščejo in o ljudeh, ki znanje ponujajo. Predmet ponudbe in povpraševanja predstavljajo znanja, vedenja, veščine, spretnosti in informacije s kar najrazličnejših področij. Vse borzneinformacije so brezplačne
 
Član je vsak individualni ponudnik ali povpraševalec po določenem znanju, ki se včlani v katerokoli slovensko Borzo, z namenom brezplačno pridobiti ali ponuditi določeno vrsto znanja.
Do storitve Borze znanja dostopate tako, da nas obiščete v prostorih Mestne knjižnice Izola, preko spleta ali nas pokličete po telefonu (05/6631 282). Zaprosili vas bomo za nekaj osnovnih podatkov, s katerimi bomo ravnali v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (UL RS, ZVOP-1, 3836/04). Povedali nam boste svoje želje po znanju, informacijah ali spretnostih. Preverili bomo, ali so podatki, ki jih potrebujete, na voljo v naši bazi podatkov. V tem primeru vam bomo posredovali ime in telefonsko številko naših članov, ki vam lahko pomagajo. Če med našimi člani še ni ponudnikov, ki bi lahko zadovoljili vaše potrebe, jih bomo poizkusili najti. Vse storitve so brezplačne.
 
Kaj torej čakate, menjajte znanje, ne sanje!

 

 


 

 

 

 


 Domov \ Mreža borze znanja
izvedba izdelava spletnih strani